NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

ĐỒNG NAI & CỬU LONG - ÚC CHÂU


BAN BIÊN TẬP & NHÓM PHỤ TRÁCH

Nhóm phụ trách:

 • Trương Minh Hoàng

 • Nguyễn Văn Bon

 • Huỳnh Long Vân

 • Nguyễn Văn Chấn

 • Lê Tấn Tài

 • Tạ Lộc Phước

 • Trần Thạnh

 • Dương Thanh Bình

 • Dương Đình Học

 • Lý Hữu Phước

 • Vương Kim Hùng

 • Hồ Trọng Hiệp


Địa chỉ liên lạc:

Gởi thơ qua bưu điện:


Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu

2 Ritchie Road, Yagoona, NSW 2199, Australia


Email: dongnaicuulongucchau@googlegroups.com

Web-site: https://www.dongnaicuulongucchau.org.au/